Lucrător în Comerț - Suport de Curs - 06

Tipuri de Vânzări

6.1 Preţul mărfurilor

Prețul – reprezintă o sumă de bani primită sau plătită pentru cedarea, respectiv obținerea unui bun.

P=C+PR

P= prețul de producție

C=costul unitar de producție

PR=profitul unitar

Prețul psihologic – este rezultatul echilibrului dintre avantajele și inconvenientele unu preț prea scăzut și cele ale unui preț prea ridicat.

Un preț apreciat de cumpărători ca fiind:

 • prea mic determină scăderea vânzărilor de mărfuri, deoarece se reduce încrederea în calitatea acestora
 • prea mare determină scăderea vânzărilor de produse, deoarece depășeste posibilitățile de cumpărare ale consumatorilor

Prețul psihologic este acceptat de cel mai mare număr de cumpărători și este situat între cele două extreme – un preț prea scăzut și un preț prea ridicat.

6.2 Funcţiile sociale ale comerţului

 • Funcția de aprovizionare cu mărfuri a populației;
 • Unitățile comerciale pot ajunge la rezultate bune prin:
  • cunoașterea gusturilor și preferințelor cumpărătorilor;
  • cunoașterea psihologiei cumpărătorilor;
  • aprovizionarea cu mărfuri dorite de cumpărători;
  • dialog agreabil cu clienții.
 • Funcția de creștere a gradului de instruire a cumpărătorilor:
  • vânzarea este însoțită și de unele informații care contribuie la îmbogățirea cunoștințelor generale ale populației;
  • informațiile se oferă de către personalul magazinului prin prezentarea mărfurilor;
  • se recomandă prezentarea produselor noi, informarea cumpărătorilor privind ultimele realizări în domeniu;
  • ambalajul (vânzătorul mut) oferă date despre un produs sau despre modul de folosire/preparare al acestuia;
  • folosirea mijloacelor de publicitate pentru a face cunoscute anumite produse-broșuri, pliante.

6.3 Practici comerciale şi reguli de comercializare

 • vânzări de lichidare;
 • vânzări de soldare;
 • vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică;
 • vânzări promoţionale;
 • vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorilor după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale;
 • vânzări ale produselor care într-o perioadă de trei luni de la aprovizionare nu au fost vândute;
 • vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată, până la limita termenului de valabilitate;
 • vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceiaşi zonă comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial;
 • vânzarea produselor cu caracteristici identice ale căror preţuri de reaprovizionare s‑au diminuat.

6.3.1 Vânzări de lichidare

Ce sunt vânzările de lichidare ?

Prin vânzare de lichidare se înţelege orice vânzare precedată sau însoţită de publicitate şi anunţată sub denumirea de ”lichidare” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a totalităţii sau numai a unei părţi din stocul de produse dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în una dintre următoarele situaţii:

a. încetarea definitivă a activităţii comerciantului, inclusiv în cazul schimbării proprietarului, chiriaşului, locatarului sau mandatarului, după caz, care exploatează structura de vânzare, cu excepţia cazurilor în care aceasta este vândută, cedată sau închiriată unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau în care acesta este acţionar.

b. încetarea din proprie iniţiativă a activităţii comerciantului în structura de vânzare respectivă sau ca urmare a anulării contractului de închiriere, locaţie sau mandat, în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive sau în baza unei hotărâri judecătoreşti de evacuare silită.

c. întreruperea activităţii comerciale sezoniere pentru o perioadă de cel puţin 5 luni după terminarea operaţiunilor de lichidare.

d. schimbarea profilului structurii de vânzare, suspendarea sau înlocuirea unei activităţi comerciale desfăşurate în acea structură; modificarea condiţiilor de exploatare a suprafeţei de vânzare, dacă lucrările de transformare şi amenajare depăşesc 30 de zile şi sunt efectuate în interiorul acesteia, structura de vânzare fiind închisă în toată această perioadă, ori modificarea condiţiilor de exercitare a activităţii în cazul încheierii sau anulării unui contract de distribuţie având o clauză de aprovizionare exclusivă.

e. vânzarea stocului de produse de către moştenitorii legali ai comerciantului defunct.

f. deteriorarea gravă, din cauza unor calamităţi sau acte de vandalism, a unei părţi sau, după caz, a întregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.

Vânzările anunţate sub denumirea de lichidare/lichidări sau o altă denumire echivalentă cum ar fi: „Închidere definitivă – totul trebuie să dispară – mari reduceri de preţuri”, se definesc prin  desfacerea accelerată, la preţ redus, a totalităţii sau a unei părţi din mărfurile dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, precedată sau însoţită de publicitate, numai în una din situaţiile menţionate în  ordonanţă.

Vânzările de lichidare pot fi efectuate pentru totalitatea sau numai pentru o parte a mărfurilor noi sau folosite dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

6.3.2 Vânzări de soldare

Vânzarea de soldare este orice vânzare însoţită sau precedată de publicitate şi anunţată sub denumirea de ”soldare /soldări/solduri” şi care, printr-o reducere de preţuri, are ca efect vânzarea accelerată a stocului de mărfuri sezoniere dintr-o structură de vânzare cu amănuntul.

Vânzările de soldare se pot efectua numai în cursul a două perioade pe an cu o durată maximă de câte 45 de zile fiecare, cu condiţia ca produsele propuse pentru soldare să fie achitate furnizorului de către comerciant cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de debut a perioadei de vânzări de soldare şi oferite spre vânzare în mod obişnuit înaintea acestei date.

Stocul de produse propus pentru soldare trebuie să fie constituit în prealabil în structura de vânzare respectivă, în spaţiile de vânzare şi depozitele structurii de vânzare, precum şi, după caz, în unul sau mai multe depozite ale comerciantului, cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare, şi nu va fi reînnoit după constituire sau în cursul vânzărilor de soldare.

Pot fi supuse operaţiunilor de soldare numai produsele nealimentare a căror desfacere are caracter sezonier. În această categorie se încadrează grupe de produse cum ar fi, dar fără a se limita la: confecţii inclusiv blănărie, pielărie, produse de marochinărie şi galanterie, tricotaje, ţesături, încălţăminte, articole sport-turism, cosmetice, aparate de încălzire şi climatizare, ventilatoare, precum şi alte produse similare.

Mărfurile ce fac obiectul soldării vor fi depozitate separat de celelalte produse şi vor fi vândute, fie în raioane/spaţii special amenajate pentru această operaţiune, fie în cadrul aceloraşi raioane, caz în care vor fi bine individualizate.

Vânzarea de soldare trebuie să aibă loc în structurile de vânzare în care produsele respective erau vândute în mod obişnuit.

Documentele legale justificative care atestă că stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel puţin 15 zile înainte de data de debut a vânzării de soldare şi achitat cu cel puţin 30 de zile înainte de această dată vor fi păstrate pentru a putea fi prezentate, ori de câte ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitării contravalorii produselor supuse vânzării de soldare rezultă din examinarea actelor contabile.

Perioadele de soldări se stabilesc de comerciant între următoarele limite:

 • perioada 15 ianuarie-15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamnă-iarnă;
 • perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primăvară-vară.

Comercianţii au obligaţia să notifice la primăria în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puţin 15 zile înainte de începerea operaţiunilor.

Este interzis să se anunţe o vânzare de soldare în alte cazuri şi condiţii decât cele reglementate.

Orice anunţ sau altă formă de publicitate privind soldarea trebuie să specifice obligatoriu data de debut a vânzării de soldare şi durata acesteia, precum şi sortimentul de mărfuri supus soldării în cazul în care operaţiunea de soldare nu se referă la totalitatea produselor din structura de vânzare.

6.3.3 Vânzări efectuate în structuri de vânzare denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică

Ce sunt vânzările prin magazin sau prin depozit de fabrică ?

Vânzările efectuate în structuri denumite magazin de fabrică sau depozit de fabrică sunt vânzările din producţia proprie, efectuate direct consumatorilor de către producători, aceştia îndeplinind obligaţiile ce revin oricărui comerciant care desfăşoară comerţ cu amănuntul. Vânzările cu preţ redus prin magazin sau depozit de fabrică nu sunt supuse notificării.

În cadrul acestor vânzări, cu excepţia produselor alimentare, producătorii pot practica vânzări cu preţ redus pentru acea parte din producţia lor care îndeplineşte următoarele condiţii asupra cărora consumatorii au fost informaţi:

 • nu a fost anterior oferită spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie;
 • face obiectul retururilor din reţeaua comercială;
 • reprezintă stocul din producţia sezonului anterior rămas nevândut.

Vânzările sub denumirea de „magazin de fabrică” sau „depozit de fabrică” se referă la vânzările realizate de producătorii industriali pentru produsele care nu sunt oferite spre vânzare prin reţeaua comercială.

Vânzările efectuate sub una dintre aceste denumiri sunt realizate de producători care desfac produsele lor direct către consumatori, în absenţa unui intermediar. Produsele vizate sunt cele care nu au fost anterior oferite spre vânzare din cauza defectelor de fabricaţie, cele care fac obiectul retururilor din reţeaua comercială, precum şi stocul din producţia sezonului anterior rămas nevândut.

Dacă vânzările sunt efectuate în magazinele de prezentare şi desfacere ale producătorului, deschise publicului, stocul de mărfuri vândut sub aceste denumiri trebuie să fie bine individualizat, produsele respective fiind comercializate în raioane/spaţii special amenajate, separat de celelalte produse oferite consumatorilor. În acest caz, producătorul trebuie să îndeplinească obligaţiile care îi revin oricărui comerciant cu amănuntul.

Producătorii pot organiza astfel de vânzări şi în depozitele sau spaţiile special amenajate în acest scop din cadrul unităţilor de producţie, cu condiţia ca acestea să fie deschise publicului, în măsura în care vânzările nu sunt organizate numai pentru angajaţii producătorului.

În ambele cazuri, consumatorii trebuie să fie informaţi în limba română, corect, complet şi fără echivoc despre natura produselor oferite spre vânzare, respectiv în ce categorie se încadrează acestea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Orice producător care vinde cu preţ redus o parte a producţiei sale, este obligat să pună la dispoziţia organelor de control abilitate toate  documentele legale care justifică originea şi data fabricaţiei produselor care fac obiectul acestor vânzări.

6.3.4 Vânzări promoţionale

Vânzările promoţionale sunt vânzările cu amănuntul /vânzările cash and carry/ prestările de servicii de piaţă, care pot avea loc în orice perioadă a anului, fără să facă obiectul notificării, cu condiţia ca:

 • să nu fie efectuate în pierdere;
 • să se refere la produse disponibile sau reaprovizionabile, precum şi la servicii vândute sau, după caz, prestate în mod curent;
 • produsele şi serviciile promovate trebuie să existe la vânzare pe durata întregii perioade anunţate a vânzărilor promoţionale sau comerciantul va informa consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

Nu sunt considerate vânzări promoţionale:

 • acţiunile de promovare efectuate de producători;
 • acţiunile de lansare de produse/servicii noi pe piaţă;

În cazul produselor, vânzările promoţionale pot avea loc în tot timpul anului şi se derulează în mod liber, fără să facă obiectul notificării, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 • vânzările să se facă la preţ redus, dar nu în pierdere ;
 • să nu tindă la o vânzare accelerată a unui stoc de mărfuri pe care comerciantul nu îl va mai reaproviziona ca în cazul  lichidărilor sau soldărilor ;
 • să se refere la produse disponibile sau care pot fi reaprovizionate; comerciantul care doreşte să relanseze vânzările dintr-un raion sau să promoveze într-o anumită perioadă de timp o categorie de produse, trebuie să-şi reînnoiască stocul şi să-l reasorteze în scopul satisfacerii cererilor consumatorilor pe întreaga perioadă anunţată sau să informeze consumatorii că oferta este valabilă numai în limita stocului disponibil.

În cazul promovării prestărilor de servicii, acestea trebuie să fie disponibile pe durata întregii perioade anunţate ca” vânzare promoţională.”

În situaţia în care comerciantul nu anunţă consumatorii despre practicarea unor “vânzări promoţionale” sau preţuri reduse pentru anumite produse/servicii, acestea  pot fi efectuate în orice perioadă a anului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

6.3.5 Alte vânzări cu preţ redus

A. Vânzări ale produselor destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale ale consumatorului, după ce evenimentul a trecut şi este evident că produsele respective nu mai pot fi vândute în condiţii comerciale normale.

Sunt considerate produse destinate satisfacerii unor nevoi ocazionale, produsele care se comercializează cu ocazia unor sărbători, cum ar fi, dar fără a se limita la: jucării tematice, globuri, ornamente sau artificii, pentru pomul de Crăciun; mărţişoare sau alte produse personalizate pentru ziua de 1 Martie sau 8 Martie; iepuraşi şi ouă de ciocolată sau alte produse specifice sărbătorilor de Paşti şi alte asemenea cazuri ori cu prilejul unor manifestări culturale, expoziţionale sau sportive, cum ar fi, dar fără a se limita la: confecţii şi tricotaje inscripţionate cu diverse înscrisuri şi/sau însemne care fac referire la acea manifestare.

B. Vânzări ale produselor care într-o perioadă de 3 luni de la aprovizionare nu au fost vândute.

C. Vânzări accelerate ale produselor susceptibile de o deteriorare rapidă sau a căror conservare nu mai poate fi asigurată, până la limita termenului de valabilitate.

În această categorie intră: produsele agroalimentare şi produsele horticole, inclusiv seminţe, atunci când acestea sunt ameninţate de o alterare rapidă, datorită apropierii datei de depăşire a termenului de valabilitate sau, după caz, a datei durabilităţii minimale, precum şi produsele agroalimentare perisabile cum ar fi, dar fără a se limita la: carne şi preparate din carne, peşte şi fructe de mare, lapte şi preparate din lapte, unt, ouă, produse de cofetărie-patiserie şi preparate culinare care necesită păstrarea în vitrine, alte spaţii frigorifice sau sisteme de climatizare, a căror conservare nu mai poate fi asigurată până la limita termenului de valabilitate, datorită defectării din cauze obiective, independente de voinţa comerciantului sau a personalului din structura de vânzare respectivă, a spaţiilor frigorifice în care acestea sunt păstrate; unele produse nealimentare, cum ar fi, dar fără să se limiteze la: lacuri şi vopsele, atunci când acestea sunt susceptibile de o deteriorare rapidă datorită apropierii datei de expirare a termenului de valabilitate.

D. Vânzarea unui produs la un preţ aliniat la cel legal practicat de ceilalţi comercianţi din aceiaşi zonă comercială, pentru acelaşi produs, determinat de mediul concurenţial

„Zona comercială” poate fi asimilată unei arii geografice în care funcţionează structuri de vânzare asemănătoare în  condiţii de concurenţă relativ omogene.

E. Vânzarea produselor cu caracteristici identice ale căror preţuri de reaprovizionare s-au diminuat.

ATENŢIE !

În cazul vânzărilor cu preţ redus privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă în cazul vânzărilor promoţionale este interzis oricărui comerciant să ofere sau să vândă produse în pierdere şi în cazul produselor aflate în pachete de servicii.

În categoria produselor aflate în pachete de servicii intră: pâinea sau apa minerală oferite gratuit consumatorilor, în cazul serviciilor de alimentaţie publică, telefonul oferit gratuit consumatorilor, în cazul pachetelor de servicii telefonice sau alte asemenea cazuri.

Prin vânzare în pierdere, se înţelege orice vânzare la un preţ egal sau inferior costului de achiziţie, aşa cum acesta este definit în reglementările legale în vigoare.

Costul de achiziţie al unui produs este egal cu preţul de cumpărare, taxele nerecuperabile, cheltuielile de transport – aprovizionare şi alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a produsului respectiv.

În cazul vânzărilor de lichidare şi de soldare atunci când acestea se efectuează în pierdere, conform prevederilor art.19 din Ordonanţă, costul de achiziţie este deductibil din punct de vedere fiscal – art.47 OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

6.4 Principalele reguli privind anunţurile publicitare de reduceri de preţuri

Atunci când consumatorii sunt anunţaţi despre o reducere de preţuri care comportă o comparaţie exprimată în cifre, se supun următoarelor reguli de fixare şi publicitate a preţurilor:

 • Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie s-o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.
 • Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de forma, modul de publicitate şi motivaţia reducerii, trebuie să se adreseze ansamblului consumatorilor şi să indice în cifre o reducere în raport cu preţurile de referinţă, excepţie făcând:
  • publicităţile comparative de preţ;
  • anunţurile publicitare exclusiv literare, care nu conţin cifre ;
  • anunţurile de preţ de lansare a unui nou produs pe piaţă ;
  • anunţurile publicitare orale efectuate exclusiv în interiorul magazinului pentru  reduceri de preţuri la un anumit raion, pentru o foarte scurtă perioadă a unei zile de vânzare.
 • Publicitatea prin catalog şi ofertele de reducere de preţuri, lansate de comercianţii care practică vânzarea prin corespondenţă, pot fi valabile numai până la epuizarea stocurilor, cu condiţia ca această menţiune să figureze vizibil şi lizibil în catalog.
 • Orice anunţ de reducere de preţ exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie efectuat vizibil, lizibil şi fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice:
  • fie prin menţionarea noului preţ lângă preţul anterior, barat
  • fie prin menţiunile ”preţ nou”, ”preţ vechi” lângă sumele corespunzătoare
  • fie prin menţionarea procentului de reducere şi a preţului nou care apare lângă preţul anterior barat
 • Se interzice ca o reducere de preţ pentru un produs şi/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părţi din produs şi/sau serviciu.
 • Toate documentele justificative legale care atestă veridicitatea preţului de referinţă trebuie să fie păstrate pentru a putea fi prezentate ori de câte ori este nevoie organelor de control abilitate.
 • Orice anunţ de reducere de preţuri ce nu corespunde reducerii practicate efectiv în raport cu preţul de referinţă este considerat o formă de publicitate înşelătoare şi este sancţionat conform reglementărilor legale în vigoare.
 • Aceste reguli nu se aplică atunci când reducerile de preţ pe produs rezultă din creşterea cantităţii de produs conţinută în ambalajul utilizat în mod uzual în comercializarea acestora sau din creşterea numărului de produse identice oferite spre vânzare într-un ambalaj colectiv.
 • Orice anunţ de reducere de preţuri, indiferent de: formă – afişe pe vitrine, prospecte, anunţuri în presă, radio, televiziune, sau orice altă formă; modul de publicitate – scrisă, orală, sau orice alt mod; motivaţia reducerii – soldări, lichidări, sau orice altă motivaţie, care se adresează consumatorilor şi care comportă o comparaţie exprimată în cifre, indiferent dacă acesta se realizează în afara sau în interiorul structurii de vânzare, trebuie să precizeze:
  • reducerea efectivă în raport cu preţul de referinţă care reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în aceeaşi suprafaţă de vânzare, pentru produse sau servicii identice, în perioada ultimelor 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării preţului redus.
  • produsele sau serviciile ori categoriile de produse sau servicii la care se referă  anunţul publicitar.
  • perioada pentru care produsele sau serviciile respective sunt oferite la preţ redus; în cazul  lichidărilor şi soldărilor această condiţie poate fi înlocuită de menţiunea: „până la epuizarea stocului”. Această menţiune poate fi folosită şi în cazul vânzărilor promoţionale .
 • Indicarea, respectiv marcarea sau, după caz, afişarea preţurilor pentru produsele cu preţuri reduse  care intră sub incidenţa prevederilor legale în vigoare cu privire la indicarea preţurilor pentru produsele oferite consumatorilor spre vânzare, va indica preţul de referinţă al produsului, preţul redus anunţat şi preţul pe unitatea de măsură corespunzător preţului redus.
 • Orice produs/serviciu comandat în perioada indicată în anunţul publicitar privind preţul sau reducerea de preţ trebuie să fie livrat/prestat sau furnizat la preţul indicat în anunţul respectiv chiar dacă livrarea/prestarea sau furnizarea se face după terminarea perioadei din anunţul publicitar respectiv.

Nici o publicitate de preţ sau reducere de preţ care se adresează consumatorilor nu poate fi efectuată pentru produse care nu sunt disponibile la vânzare sau pentru servicii care nu pot fi prestate/furnizate în timpul perioadei la care se raportează această publicitate, cu excepţia lichidărilor şi soldărilor, caz în care perioada de reduceri este considerată terminată la epuizarea stocului de mărfuri declarat, în limita perioadei de reduceri anunţate şi notificate