Ghid de Turism - Modulul 9

Securitate și Sănătate în Muncă – Obligațiile Angajatorilor

9.1. Principii

 1. Responsabilitatea privind asigurarea securității și sănătății lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
 2. Obligațiile lucrătorilor în domeniul SSM nu aduc atingere responsabilității angajatorului;

În cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia și să urmărească adaptarea măsurile necesare pentru:

 • asigurarea securității și protecția sănătății lucrătorilor;
 • prevenirea riscurilor profesionale;
 • informarea și instruirea lucrătorilor;
 • asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare SSM.

Angajatorul are obligația să implementeze aceste măsuri, pe baza următoarelor principii generale de prevenire:

 • evitarea riscurilor;
 • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 • combaterea riscurilor la sursă;
 • adaptarea muncii la om;
 • adaptarea la progresul tehnic;
 • dezvoltarea unor politici de prevenire coerente;
 • adoptarea, cu prioritate, a măsurilor de protecție colectivă fată de măsurile de protecție individuală;
 • furnizarea de instrucțiuni corespunzătoare lucrătorilor.

9.2. Servicii de Prevenire și Protecție

Legea stabilește că angajatorul are obligația să organizeze activitățile de protecție și activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, desemnând unul sau mai mulți lucrători în acest sens, denumiți lucrători desemnați.

Dacă nu are personal competent, angajatorul trebuie să recurgă la servicii externe.

În cazul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici, în care se desfășoară activități fără riscuri deosebite, angajatorul își poate asuma atribuțiile din domeniul SSM.

Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav și iminent

Legea stabilește că angajatorul trebuie:

 • să adapteze măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, în funcție de natura activităților și mărimea întreprinderii;
 • să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate (medical, salvare și pompieri);
 • să desemneze lucrătorii care aplică măsurile de prim-ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
 • să informeze toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent despre riscurile implicate de acest pericol și măsurile pentru protecția lor.
 • să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru SSM;
 • să întocmească un plan de prevenire și protecție, bazat pe evaluarea riscurilor;
 • să obțină autorizația de funcționare d.p.d.v. al SSM;
 • să stabilească pentru lucrători, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile SSM;
 • să elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de  SSM;
 • să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică, în conformitate cu prevederile ISCIR;
 • să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
 • să asigure echipamente individuale de protecție;
 • să asigure alimentația de protecție și materialele igienico-sanitare stabilite prin contractul colectiv de muncă și/sau contractul individual de muncă.

Informarea lucrătorilor

Legea stabilește că angajatorul trebuie să informeze lucrătorii și/ sau reprezentanții acestora despre:

 • riscurile pentru SSM;
 • măsurile și activitățile de prevenire și protecție;

Să ia măsuri pentru ca lucrătorii desemnați, sau reprezentanții lucrătorilor să aibă acces la:

 • evaluarea riscurilor și măsurile de protecție;
 • evidența și rapoartele privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii săi;
 • informații privind măsurile din domeniul SSM.

9.3. Norme de Prevenire și Stingere a Incendiilor

Pe lângă normele de igienă și tehnica securității muncii, prin care se asigură condițiile necesare bunei desfășurări a activității de producție, la unitățile de fabricație sunt obligatorii normele de prevenire și stingere a incendiilor, prin aplicarea cărora se evită implicațiile – uneori destul de grave – sociale și materiale. Aceste norme prevăd, în principal, următoarele:

 • toate clădirile de producție vor fi prevăzute cu hidranți de incendiu, interior sau exterior, având în dotare materiale și mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, conform normativelor în vigoare;
 • unitatea va dispune de o instalație de apă pentru stingerea incendiilor, separate de cea potabila și industrială și va avea în permanență asigurată o rezervă suficientă pentru cazurile de întrerupere a alimentării cu apă;
 • se interzice fumatul sau introducerea de țigări, chibrituri, brichete, materiale sau produse care ar putea provoca incendiu sau explozii.
 • se interzice folosirea surselor de încălzire necorespunzătoare sau improvizate, a instalațiilor electrice improvizate, precum și folosirea metodelor de lucru necorespunzătoare;
 • curtea societății va fi nivelată și împărțită în mod corespunzător, pentru a se asigura un acces ușor la clădiri și interveni rapid, în caz de incendiu, la mijloacele de prevenire și stingere.