Autonomia Învățării - Tema 1

Învățarea pe tot parcursul vieții

1.1. Prezentare. Concept

Prin învățarea pe tot parcursul vieții se înțelege îmbunătățirea continuă, voluntară și auto-motivată a cunoștințelor, din motive personale sau profesionale. Astfel este îmbunătățită atât incluziunea socială, cetățenia activă[1] și dezvoltarea personală, cât și auto-sustenabilitatea, competitivitatea și ușurința în găsirea unui loc de muncă.

Dintr-o anumită perspectivă, termenul „învățare pe tot parcursul vieții” a evoluat din termenul „elev de-a lungul vieții” („life-long learners”) prin care se afirmă că învățarea nu se limitează la copilărie sau la clasă, ci are loc de-a lungul vieții și într-o serie diversificată de situații.

Dintr-un alt punct de vedere, putem spune că este vorba de evoluția organică a termenului de „învățare continuă”.

Totuși, învățarea pe tot parcursul vieții se distinge de conceptul de educație continuă în sensul că are un domeniu de aplicare mai larg. Spre deosebire de acesta din urmă, care este orientat către educația adulților dezvoltată pentru nevoile școlilor și industriilor, învățarea pe tot parcursul vieții se referă la dezvoltarea potențialului uman, recunoscând capacitatea fiecărui individ pentru acesta.

Învățarea pe tot parcursul vieții a fost descrisă ca un proces care include oamenii care învață în contexte diferite. Aceste medii nu includ doar școli, ci și case, locuri de muncă și chiar locuri unde oamenii desfășoară activități de agrement. Cu toate acestea procesul de învățare este focalizat pe învățarea organizată.

[1] Cetățenia activă poate fi privită ca o punte de legătură în dezbaterea asupra drepturilor versus responsabilităților oamenilor. Dacă un organism acordă persoanelor anumite drepturi, atunci aceleași persoane ar putea avea anumite responsabilități de susținut. Acest lucru este cel mai evident la nivel de țară, dar poate avea și o aplicabilitate mai largă, cum este Internetul (conceptul de netizen) sau Pământul (cetățenia globală). Un cetățean activ își îndeplinește atât drepturile, cât și responsabilitățile într-un mod echilibrat.

Primul institut de învățare pe tot parcursul vieții a fost înființat în 1962, la The New School for Social Research din New York, ca un experiment în „învățarea în pensie” („learning in retirement”). Ulterior, după apariția mai multor grupuri similare pe întreg teritoriul SUA, mulți au ales denumirea de „institut de învățare pe tot parcursul vieții” pentru a putea include persoanele care nu sunt încă pensionate.

În ultimii cincizeci de ani, inovația și schimbările științifice și tehnologice constante au avut efecte profunde asupra modului în care este înțeleasă învățarea. Aceasta nu mai poate fi împărțită în locul și momentul pentru dobândirea cunoștințelor (școala) și locul și momentul pentru aplicarea cunoștințelor dobândite (locul de muncă). În schimb, învățarea poate fi văzută ca ceva care are loc în mod continuu prin interacțiunea noastră zilnică cu ceilalți și cu lumea din jurul nostru. Astfel, se poate transforma și poate îmbrăca diferite forme cum ar fi învățarea formală, învățarea informală sau învățarea autodirecționată. În 1979, educatorul și cercetătorul canadian Allen Tough, afirma că aproape 70% din proiectele de învățare sunt auto-planificate.

Contexte

Deși termenul este utilizat pe scară largă într-o varietate de contexte, semnificația acestuia este adesea neclară. O abordare a învățării care poate fi utilizată pentru a defini învățarea pe tot parcursul vieții este heutagogia, adică metoda de a învăța să înveți. În afara școlilor, în sensul tradițional al cuvântului, există mai multe contexte stabilite pentru învățarea pe tot parcursul vieții:

 • Școala de acasă care implică învățarea învățării sau dezvoltarea unor modele de învățare informală
 • Educația adulților sau dobândirea de calificări formale sau a unor abilități profesionale și/sau de agrement odată cu înaintarea în vârstă
 • Educația continuă care descrie adesea cursuri oferite de instituțiile de învățământ superior
 • Institute de învățare pe tot parcursul vieții, care presupune grupuri de persoane de peste 50 de ani, care se întâlnesc pentru a  studii non-credit la nivel de facultate pentru provocare intelectuală și/sau interacțiune socială
 • Medii de învățare personale sau învățare auto-direcționată folosind diverse surse și instrumente, inclusiv aplicații online

 

O formă nouă (pornită în 2008) a învățării pe tot parcursul vieții este MOOC (Massive Open Online Courses), cursuri online destinate participării nelimitate și a accesului deschis prin intermediul internetului în care un profesor sau o echipă oferă o programă și o direcție pentru participarea a sute, uneori mii, de cursanți. Majoritatea MOOC-urilor nu oferă certificare, motiv pentru care sunt exemple interesante și utile de învățare pe tot parcursul vieții.

Nu putem încheia fără a menționa „noul hit” al anului 2020 și anume e-learning. Această formă de învățământ la distanță a fost oferită inițial de colegii și universități respectiv erau destinate persoanelor care învață independent. În ultimul an, pentru mai multe luni, învățământul s-a mutat exclusiv online, dar în majoritatea cazurilor chiar și profesorii au fost nevoiți să învețe din mers această metodă de predare-învățare.

1.2. Autonomia Învățării

Unul dintre principiile educației adulților, vizează principiul responsabilității față de propria devenire. Programele de formare pentru adulti sunt centrate pe autonomia formabilului și devine o premisă și o condiție în vederea dezvoltării pe termen lung (long life learning).

Autonomia învățării are rolul de a asigura un echilibru între sistemul de competențe și provocările zilei de mâine. Educația pentru schimbare (V. Anghelache), definită în contextul schimbării analizează realitatea schimbării în care se va depăși cadrul sistemic, formal al educației, în spațiul vieții, acolo unde suntem pusi in situația de a ne racorda, într-o manieră autonomă, la noi situații.

În contextul educației pentru schimbare, asistăm la o reconfigurare a paradigmei învățării, în care cunoștințele A ști (Savoir) sunt insuficiente, ajungându-se la etapa formării unei personalități armonioase A ști să fii (Savoir ȇtre), doar prin utilizarea efectivă a cunoștințelor A ști să faci (Savoir faire) în situații de interacțiune cu semenii – A ști să trăiești cu alții (Savoir vivre ensemble) (J. Delors).

Astfel, autonomia învățării asigură valorizarea competențelor pentru viață, singurele capabile să-l ajute pe om să acționeze, transferând și aplicând cunoașterea, grație capacității de a căuta, în mod independent, soluții la probleme reale din contexte reale/concrete.

Conceptul de „autonomie” este definit drept capacitatea individului de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile fapte (H. Halec, 1979). Din punct de vedere etimologic, termenul „autonomie” vine din limba greacă; elementul „autos” semnifică „el însuși”, iar „nomos” – lege. Definită drept capacitatea individului de a „exercita control asupra propriei activități de învățare” (D. Nunan), autonomia învățării este strâns legată de motivația pentru învățare și se definește în raport cu sentimentul de auto-eficacitate (self-efficacy).

O persoana autonoma este capabila să-și organizeze cunoștințele, să dețină competențe (Perrenoud, 2008), e capabila să se autoevalueze, singura sau cu suportul cuiva, reflectează asupra sa, asupra cunoștințelor sale, a acțiunilor sale, de asemenea și asupra modului cum poate să fie, să cunoască, să facă mai bine.

O persoana autonoma este capabila:

 • să-și fixeze obiectivele de învățare;
 • să definească conținuturile de învățare și progresul acestora;
 • să identifice metodele și tehnicile de învățare;
 • să urmărească, să fie implicat efectiv în procesul achiziționării de competențe;
 • să se autoevalueze (H. Holec).

Autonomia învățării în multiplele forme de manifestare a acesteia, in toate domeniile de activitate, prin activități formale, nonformale, informale si deschiderea spre activități de învățare prin metode moderne și interactive, este una dintre cheile de asigurare a succesului în procesul modernizării societatii.

1.3. Modele de învățare. Învățarea experiențială

Dintre perspectivele contemporane de abordare a învățării, învățarea experiențială este aplicată cu precădere în cadrul programelor de educație a adulților, educație informală sau educație pe tot parcursul vieții.

Învățarea experiențială reprezintă rezultatul unui proces de reflectare activă asupra experienței.

Învățarea experiențială implică în general două dimensiuni:

 • interacțiunea concretă cu mediul de învățare și analiza,
 • reflectarea asupra datelor experienței, procese în urma cărora se ajunge la o anumită înțelegere conceptuală.

Ciclul învățării lui Kolb

David Kolb este recunoscut in mediul academic pentru studiile privind inventarierea modelelor de învățare. Modelul dezvoltat de el poate fi descris folosind doua elemente continue: experiențe active/observație-reflecție si conceptualizare abstracta/experiența concreta.

Psihologul umanist Carl Rogers a identificat următoarele trăsături ale învățării experiențiale:

 • este inițiată de către persoana care învață;
 • presupune implicare personală din partea acesteia;
 • prezența unui instructor nu este întotdeauna obligatorie;
 • persoana care învață își autoevaluează progresul;
 • este durabilă în timp.

Rogers afirmă că oamenii au o tendință naturală de a învăța din mediu, rolul instructorului/profesorului/formatorului fiind acela de a facilita procesul prin:

 • crearea unui climat pozitiv caracterizat prin încredere și respect reciproc;
 • stimularea curiozității și a interesului cursanților;
 • clarificarea obiectivelor, asigurarea resurselor;
 • stabilirea unui echilibru între dimensiunile intelectuale și emoționale ale învățării;
 •  împărtășirea unor sentimente și gânduri cu cei care învață etc.

Conform aceluiași autor, învățarea este facilitată atunci când:

 • persoanele care învață prezintă o puternică implicare personală în cadrul procesului și dețin controlul asupra naturii și desfășurării acestuia;
 • învățarea are la bază confruntarea directă cu probleme practice, sociale, personale sau din mediul fizic;
 • principala metodă de control a progresului este autoevaluarea.

Oamenii învață din propria experiență și pot înțelege mai ușor niște informații noi, dacă le raportează la ceea ce știu deja. D. Kolb a identificat un model al acestei învățări, un model ciclic al învățării în cadrul căruia experiența concretă subiectivă constituie baza pentru analiză și reflecție.

Cunoștințele astfel rezultate vor fi asimilate şi integrate în concepte abstracte, care vor furniza noi oportunități de învățare, orientând explorarea activă a mediului.

În concluzie putem spune ca ciclul de învățare experențiala conține patru elemente:

 • Experiența concreta
 • Observații și reflecții asupra experienței concrete
 • Formarea unor concepte abstracte bazate pe observații si reflexii
 • Testarea noilor concepte

Cele patru elemente sunt esența unei spirale de învățare, care poate porni din orice punct, dar care de obicei începe cu Experiența concreta.

Mergând mai departe cu explicarea ciclului KOLB, putem spune ca acesta îmbina învățarea clasica pe ciclul: Reflexie, Înțelegere, Decizie, Aplicare cu ciclul de învățare inovativa: Creație, Decizie Aplicare, ambele fiind contopite într-un ciclul nou, complet si mult mai puternic: Reflexie, Înțelegere, Creație, Decizie, Aplicare.

1.4. Stiluri de învăţare

Oamenii tind să prefere anumite moduri de învățare, cunoscute sub numele de stiluri de învățare.

Knowles consideră auto orientarea drept esența învățării la adulți și susține că necesitățile și experiențele persoanei care învață trebuie să fie mai presus de expertiza instructorului. Adulții, consideră el, sunt persoane care se orientează singure în procesul de învățare și fiecare adult este unic datorită experiențelor sale personale.

Adulților trebuie să li se ofere un control sporit asupra învățării prin asumarea responsabilității cu privire la:

 • ceea ce se învață,
 • modul cum se învață și de ce
 • momentul când se învață.

O consecință importantă a acestei definiții o reprezintă necesitatea ca adultul să își asume un înalt grad de responsabilitate în contextul învățării și să își aleagă în mod activ scopurile, precum și să își administreze învățarea.

Recomandarea pentru trecerea responsabilității de la formator la cursant este răspândită în pedagogia contemporană. Într-o prezentare succintă a caracteristicilor persoanelor care învață eficient, de la Harpe, Kulski și Radloff (1999) arată că o persoană care învață eficient:

 • Are scopuri clare privitoare la ceea ce învață,
 • Are o gamă largă de strategii de învățare și știe când să le utilizeze,
 • Folosește resursele disponibile în mod eficace,
 • Știe care îi sunt punctele forte și punctele slabe,
 • Înțelege procesul de învățare,
 • Își controlează sentimentele în manieră adecvată,
 • Își asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învățare și
 • Își planifică, își monitorizează, își evaluează și își adaptează procesul de învățare

Într-o dezbatere paralelă cu privire la învățarea continuă, Candy (1994) sugerează că persoanele care învață continuu au, printre altele, capacitatea de a face corelația diferite aspecte ale cunoașterii, precum și capacitatea de a-și administra învățarea.

Caracteristicile celui care învață

Vizual/A vedea

 • Îl ajută dacă ia notițe sau dacă desenează ceva.
 • Îl ajută graficele și imaginile.
 • Întâmpină dificultăți la concentrarea asupra unor activități verbale.
 • Preferă să privească decât să vorbească sau treacă la acțiune.
 • Este de multe ori bine organizat.
 • Își amintește ce vede.
 • Așează informațiile pri-mite în format vizual.
 • Îi place să citească și ortografiază bine.
 • Are o personalitate tăcută, liniștită.
 • Observă detaliile.

Auditiv/Ascultare

 • Își amintește ce spune sau ce aude.
 • Vorbește tare cu el/ea însuși/însăși.
 • Nu se descurcă întotdeauna cu instrucțiunile scriese.
 • Îi place să asculte pe alții citind ceva cu voce tare.
 • Șoptește în timp ce citește.
 • Îi plac discuțiile din clasă.
 • Are nevoie să vorbească în timp ce învață lucruri noi.
 • Își amintește numele  oamenilor.
 • Fredonează/cântă.
 • Zgomotul este un element de distragere a atenției.

Practic

 • Își amintește ce face, împreună cu toate experiențele trecute.
 • Îi plac recompensele cu caracter fizic.
 • Îi place să atingă oamenii în timp ce vorbește cu ei.
 • Rezolvă efectiv problemele.
 • Bate din picior/cu creionul în masă.
 • Găsește modalități de a se deplasa.
 • Își pierde interesul când nu este implicat în mod activ.
 • Nu ortografiază bine.
 • Are o personalitate deschisă.
 • Nu poate sta liniștit mult timp.

Cum să înveți mai eficient dacă ai un stil de învățare VIZUAL

Chestionarul pe care l-ai completat indică faptul că înveți cel mai bine dacă folosești metode vizuale de învățare.

 • Mai jos sunt prezentate anumite situații de învățare în care te poți afla la un moment dat, precum și câteva idei privind punctele tari, strategiile preferate și un număr de sugestii de dezvoltare personală.

PREZENTARE GENERALĂ A PUNCTELOR TARI

 • Vederea unui material tipărit pentru a te ajuta să reții mai ușor conținutul.
 • Verificarea notițelor, pentru a vedea dacă sunt scrise corect.
 • Analizarea formei unui cuvânt.
 • Identificarea unor cuvinte în cadrul cuvintelor, de exemplu reînnoirea, surpriză, reprimare.
 • Utilizarea  culorilor, ilustrațiilor și a diagramelor ca ajutoare pentru învățare.
 • Sublinierea cuvintelor cheie.
 • Folosirea creioanelor colorate atunci când înveți să scrii pe litere un anumit cuvânt dificil : folosirea unor culori diferite pentru silabele mai complexe de ex. copii / înnegurat
 • Alcătuirea unei hărți mintale sau a unei „ diagrame de tip pânză de păianjen”
 • Convertirea notițelor într-o imagine sau într-o bandă desenată
 • Utilizarea imaginilor pentru explicarea unui text
 • Pentru a fi cu adevărat eficient trebuie să îți folosești toate simțirile în mod egal.
 • În pagina următoare vei găsi indicații care te pot ajuta să-ți dezvolți propriul stil de învățare și te vor încuraja să-ți dezvolți și alte stiluri noi în următoarele situații de învățare:
 1. Activități de ascultare
 2. Activități de grup
 3. Activități practice
 4. Învățare independentă

4. Învățare independentă

 • Învățare deschisă / la distanță
 • Învățare prin folosirea unor materiale / resurse
 • Cercetare

Puncte tari / strategii preferate

 • Îți vei  organiza de obicei locul de lucru astfel încât să nu fie aglomerat sau în dezordine și te vei concentra pe o singură sarcină

Sugestii de dezvoltare personală

 • Stabilește care lucruri te ajută să înveți :
  • De ex.
   • video / TV
   • manuale
   • reviste
   • Internet
   • manuale cu imagini, etc
 • S-ar putea ca o muzică mai liniștită de fundal să ți să pară de ajutor atunci când lucrezi

Cum să înveți mai eficient dacă ai un stil de învățare AUDITIV

Chestionarul pe care l-ai completat indică faptul că înveți cel mai bine dacă folosești metode auditive de învățare.

 • Mai jos sunt prezentate anumite situații de învățare în care te poți afla la un moment dat, precum și câteva idei privind punctele tari, strategiile preferate și un număr de sugestii de dezvoltare personală

PREZENTARE GENERALĂ A PUNCTELOR TARI

 • Ascultarea cuiva care îți explică lucrurile te va ajuta să înveți
 • Discutarea unei idei noi și explicarea acesteia cu cuvinte proprii
 • Discutarea ideilor și a problemelor cu alte persoane
 • Este folositor să discuți o idee / să vizualizezi în gând ideile
 • Roagă pe cineva să-ți explice din nou un anumit lucru
 • Ascultarea unei cărți înregistrate pe bandă va fi mai ușoară decât citirea
 • „Simțirea cuvântului ” în gură ca și cum ar fi pe punctul de îl pronunța și pronunțarea lui în gând pot fi de ajutor
 • Împărțirea cuvintelor în silabe / fragmente și repetarea în gând a sunetelor
 • Simțirea ritmului unei  expresii / propoziții faptice când este pronunțată pe un ton cântat
 • Citirea cu voce tare
 • Ascultă-te vorbind cu voce tare
 • Utilizarea unui casetofon pentru a-ți înregistra observațiile și gândurile
 • Înregistrarea principalelor aspecte ce trebuie recapitulate, folosind propria ta voce, cu muzica ta preferată pe fundal
 • Folosește metode de ascultare activă, inclusiv punerea de întrebări și rezumarea
 • Pentru a fi cu adevărat eficient trebuie să îți folosești toate simțirile în mod egal.
 • În pagina următoare vei găsi indicații care te pot ajuta să-ți dezvolți propriul stil de învățare și te vor încuraja să-ți dezvolți și alte stiluri noi în următoarele situații de învățare:
 1. Activități de ascultare
 2. Activități de grup
 3. Activități practice
 4. Învățare independentă

2. Activități de grup

 • Braistorming
 • Joc de rol
 • Simulare
 • Discuție
 • Planificarea în grup a activităților

Puncte tari / strategii preferate

 • Observarea și oferirea de feedback
 • Elaborarea scenariului unui joc de rol
 • Scrierea notițelor sub formă de propoziții
 • Rememorarea a ceea ce s-a spus
 • Notarea în scris a ceea ce s-a discutat în cadrul unei activități de grup
 • Învățarea cu ușurință a termenilor tehnici și de specialitate
 • Atunci când ți se dă un cuvânt care descrie o idee/ un concept îți amintești cu ușurință atât cuvântul cât și ideea / conceptul

Sugestii de dezvoltare personală

 • Aceasta va fi o situație de învățare confortabilă pentru tine
 • În general te vei simți sigur pe tine în aceste situații de învățare

Cum să înveți mai eficient dacă ai un stil de învățare PRACTIC

Chestionarul pe care l-ai completat indică faptul că înveți cel mai bine dacă folosești metode practice de învățare.

 • Mai jos sunt prezentate anumite situații de învățare în care te poți afla la un moment dat, precum și câteva idei privind punctele tari, strategiile preferate și un număr de sugestii de dezvoltare personală

PREZENTARE GENERALĂ A PUNCTELOR TARI

 • Faptul de a  efectua tu însuți / însăți o activitate practică facilitează adesea înțelegerea, de ex. experimente la fizică , probleme la matematică etc.
 • Scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas, este o cale eficientă de a le ține minte.
 • Scrierea ideilor folosind cuvinte proprii
 • Convertirea notițelor într-o imagine sau într-o bandă desenată
 • Alcătuirea unei hărți mentale sau a unei „diagrame de tip pânză de păianjen„
 • Urmărirea cu degetul a titlurilor, cuvintelor cheie, apoi rostirea cu voce tare a acelor cuvinte, urmată de scrierea lor din memorie
 • Scrisul pe calculator este adesea mai ușor decât scrierea de mână
 • Utilizarea scrisului cursiv este mai ușoară decât cea a scrisului cu litere de tipar
 • Ajutarea unei alte persoane să îndeplinească sarcina respectivă
 • Pentru a fi cu adevărat eficient trebuie să îți folosești toate simțirile în mod egal.
 • În pagina următoare vei găsi indicații care te pot ajuta să-ți dezvolți propriul stil de învățare și te vor încuraja să-ți dezvolți și alte stiluri noi în următoarele situații de învățare:
 1. Activități de ascultare
 2. Activități de grup
 3. Activități practice
 4. Învățare independentă

3. Activități practice / aplicative

 • Exersarea abilităților
 • Demonstrația cu participare
 • Atelier de lucru practic
 • Practică
 • Unu la unu
 • Modelare
 • Urmarea unor instrucțiuni

Puncte tari / strategii preferate

 • Aceasta va fi o situație de învățare potrivită pentru tine
 • În general te vei simți sigur în aceste situații de învățare
 • Faptul de a efectua tu însuți / însăți o activitate practică facilitează adesea înțelegerea , de ex. experimente, probleme
 • Preferința pentru a atinge și a face
 • Utilizarea scrisului cursiv este mai ușoară decât ceea a scrisului tipărit
 • Ajutarea unei alte persoane să îndeplinească sarcina

Sugestii de dezvoltare personală

 • Aceasta va fi o situație de învățare confortabilă pentru tine
 • În general te vei simți sigur pe tine în aceste situații de învățare

Bibliografie:

 

*** (2002), Ghid metodologic, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Consiliul Naţional pentru Curriculum, Editura Aramis Print, Bucureşti.

Anghelache V. Managementul schimbării educaționale. Iași, 2012.

Bernat, E. S., (2010), (coord.), Formator – perfecţionare: manualul cursantului, Editura Risoprint, Cluj-Napoca.Bocoș M., Chiș V. Managementul curricular. Pitești: Paralela 45, 2013.

Bocoş, M., (2002), Instruire interactivă. Repere pentru reflecţie şi acţiune, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.Bocoș M. Didactica disciplinelor pedagogice. Pitești: Paralela 45, 2008.

Cristea S. Dicţionar de pedagogie. Bucureşti: EDP, 1979.

Cristea S. Studii de pedagogie generală. Bucureşti: EDP, 2004.

Caffarella, R., (1994), Planning Programs for Adult Learners, San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Cross, K.P., (1981) – Adults as Learnes (Adulţi ca persoane care învaţă), San Francisco: Jorsey-Bass.

Ezechil, L., (2007), Educaţia adulţilor, Editura Paralela 45, Piteşti.

Mucchielli, R. (1982), Metode active în pedagogia adulţilor, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.

Nunan D. Designing and adapting materials to encourage learner autonomy, în: Autonomy and Independence in Language Learning, P. Benson şi P. Voller (eds.). London, Longman, 1997. p. 192-203.

Paloş, R., Sava, S., Ungureanu, D., (coord.), (2007), Educaţia adulţilor: baze teoretice şi repere practice, Editura Polirom, Iaşi.

Program PHARE RO 0108 – 01Curs de formare regională regională – Materiale  didactice pentru învățarea centrată

https://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/lifelong-learning-strategy-64_en

https://www.linkedin.com/pulse/4-downsides-being-lifelong-learner-meredith-bell/

https://www.linkedin.com/pulse/keep-your-learning-development-going-strong-while-people-bell/