Ghid de Turism - Modulul 1

Cunoștințe Generale despre Turism

1.1. Istoria Turismului

Dezvoltarea civilizației umane este strâns legată de dorința omului de a se deplasa, de a călători pentru a descoperi lucruri noi, de a cunoaște oameni noi și obiceiuri noi. Marile descoperiri geografice s-au făcut, în primul rând, datorită acestei dorințe, dar și pentru necesități comerciale, pentru cumpărarea de mărfuri sau vânzarea produselor proprii.

Mai târziu, călătoriile au devenit ceva obișnuit, fiind inițial călătorii pentru a studia la diverse școli în străinătate, pentru vizitarea unor prieteni sau a unor rude, pentru a vedea locuri renumite, a merge la băi sau în pelerinaj, dar acum, călătoriile turistice au devenit fenomen de masă, accesibile aproape oricui, majoritatea oamenilor dorind să-și petreacă o parte din timpul liber departe de casă, mereu în alt loc, mai interesant și tot mai îndepărtat.

Datorită acestor deplasări ale oamenilor a apărut necesitatea de a construi “case” sau “cămine” pentru adăpostirea celor aflați departe de casa care, cu timpul, au evoluat de la simple refugii improvizate la marile hanuri de odinioară, de la micile hoteluri – pensiune la marile hoteluri de lux de astăzi, unele fiind adevărate “orașe” de cazare cu toate facilitățile de bussines și distracție.
Pentru a putea aprecia confortul existent astăzi într-o simplă pensiune, nu doar într-un hotel de lux, precum și pentru a putea vedea evoluția turismului de-a lungul timpului, este interesant să citim în documentele vremii ce presupunea, pe la anul 1600, o călătorie la băi, foarte la modă în acea vreme în Austria și Germania.

O astfel de călătorie se făcea, de obicei, cu căruța în care se încărca patul si tot așternutul necesar fiecărui membru de familie: saltele, dune sau plăpumi, perne, lenjerie de pat, de corp, de baie, dar și toate articolele necesare traiului zilnic, sejurul la băi fiind de lungă durată.

Strâns legat de aceste călătorii ale oamenilor, cu timpul s-a dezvoltat sectorul de activitate hotelieră sau industria hotelieră, devenind în unele țări o foarte importantă ramură a economiei naționale, în funcție de potențialul turistic existent.
Principalii factori care determină geneza și evoluția turismului sunt: factorii demografici (prin creșterea numărului populației și calificarea profesională), factorii economici (prin creșterea veniturilor), factorii sociali (prin raportul între timpul productiv și cel neproductiv al omului), factorii psihologici (dorința de cunoaștere specifică ființei umane).

Nevoia fizică și psihică pentru turism, considerat ca un mijloc util pentru refacerea capacității de muncă, decurge din viața oamenilor cuprinși în procesul producției (materiale și spirituale), din consumul tot mai mare de energie nervoasă, determinat, printre altele, de exigențele epocii moderne și contemporane, caracterizată printr-o explozie informațională, de modificarea caracterului muncii prin deplasarea accentului de la aspectele mecanice, apoi energetice, la cele neuropsihice.

Fenomenul turistic este împărțit de către specialiști în trei mari etape și anume:

 1. Etapa turismului incipient care este amplasată în perioada antică și a evului mediu
 2. Etapa turismului modern amplasată în a doua jumătate a secolului XIX ca fruct al societății industriale
 3. Etapa turismului contemporan ca turism social după 1920 iar ca turism de masă după 1950 și devenind în această perioadă o ramură a economiei naționale

1.2. Dimensiunea fenomenului turistic

Turismul are un impact considerabil asupra economiilor societăților și culturilor țărilor în care se dezvoltă. Acesta se manifestă pe o multitudine de planuri: de la stimularea creșterii economice la ameliorarea structurilor sociale; de la valorificarea superioară a resurselor naturale la îmbunătățirea condițiilor de viață. Turismul se detașează de celelalte activități, fiind caracterizat printr-un dinamism înalt atât la nivel național cât și internațional. În zilele noastre el are un caracter de masă, cu implicații asupra evoluției economice și internaționale.

Turismul presupune, în primul; rând contacte umane, atitudini, comportamente și trăiri specifice. Prin acestea el contribuie la îmbogățirea experiențelor umane.

El este considerat un fenomen al timpurilor noastre fiind un răspuns la nevoia de evadare din mediul cotidian stresant, poluat, care reduce într-o mare măsură legătura omului cu natura, în special dacă este bazat pe schimbarea mediului ambiental, pe creșterea necesității de refacere a sănătății, pe nașterea și dezvoltarea sentimentului de receptivitate pentru frumusețile naturii.

Putem considera turismul o experiență umană deoarece acesta are întotdeauna un caracter activ. Totodată, el vizează dezvoltarea capacităților umane prin ridicarea nivelului culturii generale a populației, autocunoașterea, autodepășirea, îmbogățirea personalițătii individului sau dobândirea de noi experiențe.

Dorința oamenilor de a vizita și cunoaște cât mai multe și diversificate locuri a determinat internaționalizarea turismului prin:

 • Creștrea numărului de turiști străini în volumul total al turiștilor;
 • Mărirea distanței de călătorie și a frecvenței deplasărilor;
 • Apariția unor noi țări de destinație.

Turismul internațional aduce un aport deosebit la promovarea relațiilor de colaborare cu toate țările lumii și la crearea unui climat cu efecte pozitive în plan cultural, social și chiar politic.

Satisfacerea necesității stringente de refacere a forței de muncă prin practicarea diferitelor forme de turism devine posibilă ca ridicare a nivelului de trai material al populației atestată de creșterea veniturilor individuale, mărirea timpului liber și grija față de om, manifestată în politicile de turism.

Turismul se manifestă ca fenomen geografic prin însăși natura sa (acea a deplasării temporare a oamenilor de la locul de reședință) având ca rezultat transformarea treptată a peisajului zonei de destinație prin amenajarea turistică a teritoriului.

Condițiile naturale ale peisajului geografic (și cele modificate de om) joacă rolul cel mai important, chiar esențial în recreerea omului.

Valoarea de recreere a unui teritoriu este dată de condițiile naturale de care dispune și de modul în care acestea sunt valorificate în favoarea turiștilor.

Turismul, mai mult ca oricare alt domeniu de activitate este dependent de mediul înconjurător, „calitatea” acestuia putând favoriza sau împiedica activitățile turistice.

Relația turism-mediu înconjurător este complexă; în general, prin acțiunile întreprinse de organele statului sau agențiile de turism în vederea desfășurării activităților turistice sunt cuprinse și măsuri care conduc la sporirea atractivității lor sau la conservarea și protecția unora dintre componentele mediului geografic înconjurător (de unde și denumirea de „turism verde”)

1.3. Conceptele de turism, turist

Turismul se referă la activitățile desfășurate de persoane, pe durata călătoriilor și sejururilor, în locuri situate în afara reședinței obișnuite, pentru o perioadă consecutivă ce nu depășește un an (12 luni), cu scop de loisir, pentru afaceri sau alte motive.

Turistul reprezintă persoana care se deplasează spre un loc situat în afara reședinței sale obișnuite, pentru o perioadă mai mică de 12 luni ale cărui motive principale de călătorie sunt altele decât exercitarea unei activități remunerate la locul vizitat.

Excursionist este orice persoană care călătorește pentru propria plăcere pentru o durată mai mică de 24 ore într-o altă localitate (țară) decât cea în care își are reședința și nu exercită nici o ocupație lucrativă.

Călător în tranzit este orice persoană care tranzitează o țară, chiar dacă rămâne mai mult de 24 ore, cu condiția ca toate opririle să fie de scurtă durată și să aibă alte motive decât  turistice.

1.4. Tipurile și formele de turism

Într-o sinteză globală apreciem că turismul ca modalitate de recreere, turismul ca fenomen de manifestare a omului în concordanță cu trebuințele, posibilitățile și dorințele sale, poate fi tipizat astfel:

Turismul de „timp liber” care cuprinde:

 1. turismul de recreere (plimbări, drumeții, excursii, vacanțe)
 2. turismul de recreere și îngrijire a sănătății (de recreere, de tratament medical, balnear)
 3. turism de vizitare (cultural, social, familial, religios)
 4. turismul de distanță mică.

Turismul de tranzit (tranzit voluntar și condiționat).

Turismul cultural- sportiv (manifestări folclorice, festivaluri, concursuri sportive, olimpiade, etc.).

Turismul profesional (științific, cultural, tehnic, afaceri, diplomatic, etc.)

Formele de turism spre deosebire de tipurile de turism, reprezintă modul în care se desfășoară fenomenul turistic. Ca urmare, formele de turism exprimă proprietățile acestuia și nu esența lui. Iată de ce formele vor avea un spectru mult mai larg decât tipurile.

Dintre multele criterii care înlesnesc stabilirea formelor de turism amintim: zona de proveniență a turiștilor (turism intern și internațional), numărul participanților (turism individual și de grup), modul de organizare (turism organizat și turism neorganizat, semi organizat), durata sejurului (sejur scurt, sejur mediu și sejur lung), caracterul temporal de manifestare (turism discontinuu și turism continuu), mijloacele de transport folosite (turism rutier, turism feroviar, turism naval, turism aerian), vârsta turiștilor, caracterul social al turismului, caracteristicile zonei de destinație, distanța parcursă, mediul geografic în care se desfășoară (turism natural, turism urban, turism rural, turism montan, turism de litoral etc.).

1.5. Fondul turistic

Fondul turistic este piatra de temelie și chiar însăși temelia pentru existența, dezvoltarea și dinamica activității turistice.

Sau cu alte cuvinte fondul (potențialul) turistic constituie „materia primă” a turismului, fără de care nu poate exista turism.

Perspectivele dezvoltării durabile a turismului sunt influențate de modul de realizare a performanțelor calitative pe următoarele planuri: economic, social, politic, cultural și ecologic, în special.

Valorificarea complexă și eficientă a potențialului turistic, trebuie să se desfășoare concomitent cu protejarea și conservarea valorilor turistice, prin implicarea tuturor factorilor de răspundere în domeniul de referință.

De regulă, fondul (potențialul) turistic este divizat în două categorii principale:

 1. fondul turistic natural
 2. fondul turistic antropic

Fondul (potențialul) turistic natural

este compus din:

 • relief
 • clima
 • vegetație
 • hidrografie
 • arii protejate
 • monumente naturale
 • biodiversitate

Fondul (potențialul) turistic antropic

Din punct de vedere al geografiei ca știință, termenul antropic reprezintă forma de relief datorată acțiunii omului (asupra reliefului, vegetației, faunei, peisajului geografic etc).

Conform acestei definiții au loc modificări ale mediului sub influența factorilor antropici: industrie, energie, agricultură și zootehnie, transporturi și amenajarea teritoriului, turism, aglomerări urbane;

Fondul (potențialul) turistic antropic cuprinde opere de spiritualitate, istorie, cultura, arta, civilizație, tehnico-economice etc, făurite de om de-a lungul veacurilor.

Cea mai importanta parte a fondului turistic antropic îl reprezintă anumite componente ale patrimoniul cultural și anume: arheologia, arhitectura.

1.6. Tipuri de turism în România

Turismul de litoral

Ieșirea României la Marea Neagră a creat condiții pentru dezvoltarea turismului de litoral.

Stațiunile de pe litoral concentrează aproape jumătate din capacitatea de cazare existentă la nivelul întregii țări (42,7%).

Structurile de cazare pe litoralul mării negre sunt concentrate cu precădere în zona de coastă, având oportunități limitate de expansiune. Prin urmare, investițiile au ca scop în special reorientarea actualelor structuri.

Reabilitarea și modernizarea litoralului românesc și alinierea sa la nivelul calitativ al ofertelor de litoral din țările europene constituie în continuare un obiectiv specific pentru turismul litoral.

Turismul montan

În România, practicarea turismului montan are condiții foarte bune de dezvoltare datorită potențialului oferit de munții Carpați.

Între tipurile de turism montan, turismul pentru schi dispune de un potențial natural ridicat pentru dezvoltare.

Turismul balnear

România are un potențial natural ridicat pentru tratamentul balnear al diferitelor boli, dat fiind fondul de resurse disponibile.

Subsolurile românești în momentul de față conțin peste 1/3 din resursele de ape minerale europene, si o serie întreagă de resurse minerale unice sau cu o slabă răspândire pe plan european: gazele de mofetă din zona Carpaților Orientali, nămolurile sapropelice de la Lacul Sărat sau Techirghiol.

Climatul României este în mod special adecvat pentru tratamentele terapeutice, incluzând arii cu un bio-climat tonic, sedativ, marin și de mine sărate.

Dezvoltarea extensivă a segmentului de turism balnear pâna in anul 1989 a fost realizată atât in vederea practicării unui turism de masa de tip social pe plan intern, cât și pentru accesul internațional.

Astfel în România dintr-un total de 160 stațiuni balneare, și de circa 232 localități și puncte balneare, doar un număr de 24 sunt de interes național, celelalte având un rol mai redus pe piața turistică internă și europeană.

Turismul balnear ocupă locul doi în oferta turistică a României, deținând cca. 11,2% din capacitatea pe țară.

Cele mai mari stațiuni, incluse în circuitul internațional, cu un număr total de locuri cuprins între 2.500 și 8.500 sunt, în ordine: Băile Felix, Călimănești-Căciulata, Băile Herculane, Sovata, Slănic Moldova, Băile Olănești, Băile Govora, Vatra Dornei, Covasna, Buziaș.

În multe dintre ele s-a modernizat baza de cazare, s-au construit hoteluri de cură și complexe sanatoriale moderne, în care serviciile de cazare, masă, diagnostic și tratament sunt oferite în cadrul aceleași clădiri.

Stațiunea balneară cu cea mai mare capacitate de cazare este Felix, urmată de Herculane.

Deși stațiunile balneare românești se bucură de un renume internațional incontestabil în tratarea unei largi game de boli și afecțiuni, multe dintre amenajările de tratament se află într-o stare precară de funcționare.

Datorită calității infrastructurii de cazare și a serviciilor furnizate, numărul turiștilor străini în stațiunile balneare a scăzut.

Românii reprezintă 95% dintre turiștii înregistrați în structurile balneare, și peste 97% din numărul înnoptărilor în aceste structuri.

În cazul turiștilor străini, Germania ocupa primul loc, cu o treime din totalul înnoptărilor, urmată de Israel și Ungaria.

Îmbunătățirea și modernizarea stațiunilor balneare necesită investiții semnificative pe termen lung care să aducă îmbunătățiri substanțiale asupra infrastructurii turistice și nivelului serviciilor.

Turism cultural – religios

România are un patrimoniu cultural-istoric și etno-folcloric de mare valoare și atractivitate turistică.

Există peste 680 valori de patrimoniu cultural de interes național si internațional, între care se remarcă:

 • biserici si ansambluri mănăstirești
 • monumente si ansambluri de arhitectură și de artă
 • ansambluri arhitecturale urbane
 • centre istorice și situri arheologice, din care o parte s-au constituit ca valori ale Patrimoniului Universal sub egida UNESCO (bisericile fortificate, bisericile cu fresce exterioare, cetățile dacice, cetatea Sighișoara etc.)
 • tezaurul etnografic si folcloric romanesc
 • arhitectura specifică satelor din provinciile istorice românești
 • bisericile de lemn din Maramureș și Sălaj
 • portul popular
 • arta decorării
 • manifestări etnoculturale și religioase tradiționale
 • târguri si expoziții muzeale etnografice in aer liber sau pavilioane etc.

Această formă de turism este susținută de o capacitate de cazare care reprezintă 12,9 % din totalul locurilor existente la nivelul întregii țări, în ultimii ani înregistrându-se o diminuare a acesteia, ca urmare a schimbării destinațiilor unor unități de cazare.

Turismul rural și agroturismul

Turismul rural oferă turiștilor străini posibilitatea de a cunoaște direct tradițiile poporului roman, ospitalitatea acestuia si bucătăria autentică din fiecare zonă.

Frumusețea cadrului natural și monumentele istorice de valoare națională și internațională, creează premisele obținerii unui important aport economic din sfera turismului rural.

Dezvoltarea și promovarea turismului rural românesc este realizată de Asociația Națională pentru Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC), organizație non – guvernamentală înființată în 1994, membra a Federației Europene de Turism Rural – EUROGITES.

ANTREC are 31 de filiale județene (din cele 41 de județe din țara) aproape în toată România, un număr de 2500 membri, și pensiuni turistice și agroturistice în 770 de sate românești.

Cu toate că turismul rural are o ofertă de cazare și alimentație deosebită, de la cabane și pensiuni cu caracter rustic la cele dotate la standarde de trei stele, acest tip de turism nu este bine dezvoltat deocamdată, având în vedere că prezintă o mare cerere pe piața de desfacere turistică, implică investiții reduse și grad de risc scăzut și totodată reprezintă o resursă pentru forța de muncă rurală.

Turismul rural ar putea fi practicat în toată perioada anului și de asemenea ar putea fi mai bine dezvoltat prin facilitarea pescuitului, vânătorii, drumețiilor.

Ecoturismul

Unul dinte avantajele competitive de care beneficiază țara noastră, în comparație cu destinațiile turistice consacrate, este acela al păstrării mediului natural nealterat de prezența și activitățile omului.

Astfel, în cadrul rezervațiilor naturale sunt specii de plante și animale declarate endemice sau monumente ale naturii.

De asemenea, România încă mai păstrează mediul natural nealterat de prezența omului, exemplare de floră și faună care în alte țări au dispărut sau nu mai pot fi vizitate decât în captivitate.

Prin slaba dezvoltare în unele zone a formelor de turism clasice, s-a realizat astfel o premisă importantă de dezvoltare a ecoturismului, fapt ce ar impune România ca o destinație importantă pentru această formă de turism.

1.7. Servicii turistice

Exprimat în general prin ansamblul activităților, relațiilor și măsurilor determinate de organizarea și desfășurarea călătoriilor de agrement sau în alte scopuri, turismul se manifesta ca un fenomen economico-social complex, rezultat din integrarea mai multor ramuri distincte ale economiei respectiv activitatea din hoteluri și restaurante, transporturi, agenții de voiaj etc, domenii care sunt angajate direct și în principal în servirea turiștilor precum și domenii implicate într-o mai mică măsura și indirect în această privință cum ar fi: telecomunicații, cultură și artă, sport, sănătate și altele.

Prin dimensiunile atinse de dezvoltarea turismului în zilele noastre, a volumului de activitate și a numărului de personal angajat direct în industria turistică, acest sector economic de prestări de servicii rivalizează cu nivelul și proporțiile multor ramuri ale economiei naționale.

În același timp, se poate aprecia ca industria turistică constituie un model tipic al sectorului economic al serviciilor.