Competențe Antreprenoriale - Partea a 3-a

3.1. Înființarea Unei Organizații

Etapele înființării unei entități juridice:

1) Stabilirea obiectelor de activitate

Alegerea obiectivului principal de activitate și  a obiectelor secundare se va face conform clasificării din Codul CAEN Rev.2 (Clasificarea Activităților din Economia Naționala). Aceasta clasificare cuprinde toate activitățile economice din țara noastră. Pentru a face o verificare, este indicat să accesați siteul oficial al Registrului Comerțului.

2) Alegerea formei juridice

Conform legislației in vigoare întreprinzătorii au posibilitatea să aleagă următoarele forme juridice, in funcție de structura și organizarea entității pe care doresc sa o înființeze, respectiv:

 • SRL (societate cu răspundere limitată)
 • SNC (societate in nume colectiv)
 • SCS (societate in comandită simplă)
 • SCA (societate in comandită pe acțiuni)
 • SA (societate pe acțiuni)

SRL – Societatea cu răspundere limitată este societatea ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociații răspund numai in limita aportului lor. Constituirea societății se bazează pe încrederea și  calitățile asociaților, (intuitu personae).

Este o formă de societate hibridă între societățile de persoane și  cele de capitaluri, caracterizată prin răspunderea asociaților numai până la concurența capitalului social subscris. Semnatarii actului constitutiv, precum și  persoanele care au un rol determinant in constituirea societății sunt considerați fondatori.

SNC – Potrivit art. 3 din Legea nr. 31/1990, societatea in nume colectiv este acea formă de societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și  solidară a tuturor asociaților.

Prin temeiul reglementărilor legale, societatea in nume colectiv a fost definită ca fiind „societatea constituită prin asocierea, pe baza deplinei încrederi a două sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială, in scopul împărțirii profitului rezultat și  in care asociații răspund nelimitat și  solidar pentru obligațiile societății”.

Pe baza definiției au fost evidențiate și  caracterele societății in nume colectiv ca fiind următoarele:

 • asocierea se bazează pe deplina încredere a asociaților;
 • capitalul social este divizat in părți de interes, care nu sunt reprezentate prin titluri;
 • obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și  solidară a tuturor asociaților.

SCSLegea nr. 31/1990, in art. 3, stipulează că societatea in comandită simplă este acea societate ale cărei obligații sociale sunt garantate cu patrimoniul social și cu răspunderea nelimitată și  solidară a asociaților comanditați; comanditarii răspund numai până la concurența aporturilor lor.

Doctrina dreptului comercial definește societatea in comandită simplă ca fiind „societatea constituită prin asociere, pe baza deplinei încrederi, a două sau mai multor persoane, care pun in comun anumite bunuri, pentru a desfășura o activitate comercială, in scopul împărțirii profitului, și in care răspund pentru obligațiile sociale, după caz, nelimitat și  solidar (asociații comanditați) sau in limita aportului lor (asociații comanditari)”

Caracteristicile societății in comandită simplă sunt asemănătoare cu cele ale societății in nume colectiv, respectiv:

 • asocierea se bazează pe încrederea deplină a asociaților comanditați și  comanditari;
 • capitalul social este divizat in părți de interes;
 • răspunderea asociaților pentru obligațiile societății este diferită; asociații comanditați răspund nelimitat și  solidar, iar asociații comanditari răspund in limita aportului lor.

SCA – Societate in comandită pe acțiuni este acea societate constituită prin asocierea mai multor persoane, care participă la formarea capitalului social prin anumite contribuții reprezentate prin acțiuni, in vederea desfășurării unei activități comerciale, pentru realizarea unor beneficii și  împărțirea lor, și care răspund pentru obligațiile sociale nelimitat și  solidar, in cazul asociaților comanditați, și numai in limita aportului lor, in cazul asociaților comanditari. In cadrul acestei forme de societate există doua categorii de asociați: asociații comanditați și  asociații comanditari.

Asociații comanditați răspund nelimitat și  solidar pentru obligațiile sociale. Creditorii societății se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligațiile ei și  numai dacă societatea nu le plătește in termen de cel mult 15 zile de la data punerii in întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociați. Asociații comanditari răspund numai până la concurența capitalului social subscris (art. 3 din Legea nr. 31/1990). Semnatarii actului constitutiv sunt considerați fondatori.

SA– Societatea pe acțiuni este societatea al cărei capital social este împărțit in acțiuni, iar obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social; acționarii răspund numai in limita aportului lor. Societatea pe acțiuni este o societate de capital, elementul esențial îl reprezintă cota de capital investită de acționar, (intuitu pecuniae).

In cadrul societății pe acțiuni, acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris. Să se constituie prin contract de societate și statut. Contractul de societate și  statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv. Actul constitutiv se încheie sub semnătura privată, se semnează de toți asociații sau, in caz de subscripție publică, de fondatori.

Societatea pe acțiuni are următoarele caracteristici:

 • societatea se constituie dintr-un număr minim de asociați, denumiți și  acționari;
 • capitalul social este divizat in acțiuni, care sunt titluri de valoare negociabile și transmisibile;
 • răspunderea asociaților pentru obligațiile sociale este limitată; ei răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

3) Alegerea denumirii firmei și  a emblemei societății

Verificarea disponibilității firmei și  a emblemei se poate face accesând site-ul oficial al Registrului Comerțului la adresa web https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/public?_nfpb=true&_pageLabel=login#wlp_login.

Înaintea alegerii denumirii firmei este recomandat sa aveți in vedere următorii factori:

 • firma este de fapt numele sub care un întreprinzător își exercită dreptul de comercializare și semnează actele importante;
 • emblema și firma trebuie sa se deosebească de denumirea altor societăți;
 • emblema și firma nu trebuie sa conțină sintagme specifice autorităților și instituțiilor publice centrale sau locale in lipsa unei aprobări speciale de la autoritățile competente;
 • pentru a înregistra denumiri care conțin cuvintele precum: „institut”, „român”, „național” sau derivatele acestor sintagme este nevoie de acordul Secretariatului General al Guvernului.
 • verificarea emblemei și a denumirii firmei se va face de către oficiul Registrului Comerțului înainte de redactarea Actului Constitutiv al societății.

4) Stabilirea sediului social al firmei

Condiția esențială pentru a înregistra o societate comercială este stabilirea unui sediu social. Sediul social poate fi:

 • un spațiu obținut printr-un contract de comodat, de uzufruct, de uz sau de leasing imobiliar;
 • proprietate a unuia dintre asociați (prezentarea contractului de vânzare-cumpărare sau a certificatul de moștenire);
 • un spațiu închiriat prin contract de sub-închiriere sau închiriere înregistrat la organele fiscale locale.
 • găzduirea sediului social la un cabinet de avocatură care oferă acest serviciu juridic.

Serviciul de găzduire sediu social este util tuturor persoanelor care doresc sa-și înființeze o firma și nu au sediu social. Pentru mai multe informații legate de serviciul de găzduire sediu social accesați următorul link: http://www.avocat-firme.info/gazduire-sediu-social.html

5) Depunerea dosarului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului

Dosarul de înregistrare se va depune la Biroul Unic din cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul în a cărei arie teritorială se va afla sediul social al firmei. Documentele se vor depune de fondatorii societății, de administratori sau de reprezentanții asociaților.

6) Achitarea taxelor pentru înmatricularea firmei

HG nr.913/2004 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru operațiunile efectuate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale, publicată in M.O. nr. 589/2004 prevede taxele percepute de către Oficiul Registrului Comerțului. Aceasta a fost înlocuită de Hotărârea Guvernului nr. 962/2017.

3.2. Actul Constitutiv al Societății

Actul Constitutiv este documentul principal care stă la baza înființării și  funcționării oricarei societăți.

In cazul in care doriți sa puneți bazele unei afaceri, este important sa știți cum sa întocmiți in mod corect un Act Constitutiv, luând in considerare toate prevederile legale care impun un anumit conținut, iar uneori și o anumită formă pentru acesta, întrucât ignorarea acestor prevederi poate atrage neînregistrarea societății la Registrul Comerțului sau chiar anularea acesteia.

Mențiunile obligatorii in Actul Constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată și  care sunt condițiile in care acesta se poate încheia in mod valabil.

Ex: Mențiuni obligatorii in Actul Constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată

datele de identificare ale asociaților

 • pentru persoane fizice: nume, prenume, CNP (echivalent al acestuia pentru persoane străine), locul și data nașterii, domiciliul, cetățenia
 • pentru persoane juridice: denumirea, sediul, naționalitatea, numărul de înregistrare in registrul comerțului (sau codul unic de înregistrare)

forma societății

 • societate cu răspundere limitată (SRL)

denumirea societății

 • denumirea este compusa dintr-un cuvânt/combinație de cuvinte, silabe, cifre etc. la care se adaugă forma de societate;

sediul social al societății

 • adresa sediului social prevăzut in Actul Constitutiv trebuie sa corespundă exact cu cea din titlul de proprietate sau din contractul de spațiu încheiat in acest scop

sediile secundare ale societății sau condițiile pentru înființarea lor ulterioară

 • sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte unități fără personalitate juridică

obiectul de activitate al societății

 • se vor preciza domeniul și obiectul principal de activitate, precum și  activitățile secundare (dacă este cazul) in conformitate cu CAEN (Clasificarea Activităților Economice din România)

capitalul social

 • se vor preciza: aportul fiecărui asociat exprimat in numerar și , dacă este cazul, in natură, valoarea aportului in natură; modul evaluării aportului in natură; numărul total și valoarea nominală a părților sociale; numărul părților sociale ale fiecărui asociat.
 • Capitalul social al societății cu răspundere limitată (SRL) nu poate fi mai mic de 200 lei și  se divide in părti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei fiecare.

administratorii

 • în funcție de cum administratorii sunt persoane fizice/ persoane juridice, in actul constitutiv se vor menționa: numele/ denumirea completă, locul și  data nașterii (pentru persoane fizice), CNP (echivalent)/ nr. de înregistrare in registrul comerțului, domiciliul/ sediu, cetățenia/ naționalitatea

Administratorii SRL-urilor pot fi desemnați dintre asociații societății sau din afara acesteia: asociați administratori sau administratori neasociați.

datele de identificare ale primilor cenzori și ale auditorului financiar, dacă există

In cazul societății cu răspundere limitată, desemnarea cenzorilor este obligatorie numai dacă numărul asociaților este mai mare de 15, iar desemnarea auditorul financiar numai dacă societatea este supusa obligației legale de auditare.

participarea fiecărui asociat la beneficii și pierderi

Participarea asociaților la beneficii și  pierderi se exprimă in procent (%) din capitalul social. De regulă, participarea la beneficii și  pierderi este direct proporțională cu procentul deținut de fiecare asociat la capitalul social, însă asociații pot conveni și altfel.

durata societății

De regulă durata este nedeterminată; excepțional însă, se înființează și  societăți pe durată determinată.

modul de dizolvare și de lichidare

Actul Constitutiv se încheie, în principiu, sub semnătura privată a asociaților (sau reprezentanților asociaților) care pun bazele societății. In mod excepțional, atunci când printre bunurile aduse ca aport la capitalul social se află un teren. Actul Constitutiv trebuie sa aibă forma autentică (adică validată de un notar public).

3.3. Funcționerea Unei Organizații

Funcționarea semnifică în general, procesul realizării activităților specifice ale unei organizații, proces prin care este exprimată, in primul rând, capacitatea organizației de a corela dinamic resursele (umane și extraumane) cu scopul asumat.

Funcționalitatea are in vedere starea de funcționare a organizației, calitatea (măsura) realizării funcțiilor specifice, atât in fiecare moment in parte, cât și  in totalitatea timpului de existență a organizației. Funcționalitatea este variabilă, ea fiind dependentă de starea “intrărilor” și  a “ieșirilor” și  de natura proceselor organizaționale interne. Gradul de funcționalitate indică starea de “sănătate organizațională”. La limită, organizațiile pot fi “sănătoase” sau “bolnave”.

Funcțiile organizației semnifică grupurile de activități omogene prin care aceasta își  realizează scopul organizațional.

Acestea sunt:

 • funcția de cercetare-dezvoltare – considerată de unii ca parte integrantă a funcției de marketing;
 • funcția de marketing – incluzând și  partea de comercial;
 • funcția de producție;
 • funcția financiar- contabilă;
 • funcția de personal.

Rolul fiecăruia în raport cu celelalte funcții ale organizației dar și  in raport cu organizația însăși  a evoluat de-a lungul timpului, pe măsura ce conceptul de marketing a evoluat de la orientarea către producție până la orientarea către client.

În scopul stabilirii răspunderilor in desfășurarea diverselor activități, precum și  pentru realizarea unei conduceri eficiente, orice unitate este organizată într-un ansamblu de compartimente de muncă, funcții de conducere și  relații, acestea constituind structura de organizare. Structura de organizare a unităților portuare și construirea compartimentelor de muncă se stabilesc de către conducere și  se aprobă de Adunarea Generală a Acționarilor potrivit principiilor de organizare a fiecărei societăți, atunci când prin lege nu se prevede altfel.

Principalele elemente componente ale structurii de organizare sunt: funcția (postul), norma de conducere, compartimentele, nivelele ierarhice, relațiile organizatorice.