Competențe Antreprenoriale - Partea a-10-a

10.1. Planificarea Financiară

Planificarea financiară este un proces prin care trebuie să previzionați:

 • care vor fi resursele financiare necesare funcționării și dezvoltării firmei
 • când este nevoie de aceste resurse
 • de unde vor fi ele procurate
 • care sunt posibilele riscuri de înfruntat

Planificarea financiară constă în elaborarea planurilor privind investițiile și finanțarea firmei. Odată ce se cunoaște planul de investiții al firmei, este nevoie de a stabili când sunt necesare fondurile și de unde vor proveni.

Planificarea financiară a dezvoltării unei întreprinderi presupune întocmirea situațiilor financiare previzionate cu scopul prevenirii lipsei de lichidități, a reducerii incertitudinii care planează asupra viitorului societății dar și pentru necesitățile de informare ale acționarilor și ale altor investitori.

Principalele întrebări la care se afla răspunsurile prin previzionarea situațiilor financiare (contul de profit și pierdere, bilanțul și fluxul de numerar) sunt:

 • Care este necesarul de finanțare externă (societății) în condițiile utilizării capacitaților disponibile la maxima capacitate ori la capacitatea dorită?
 • Care este nivelul cifrei de afaceri pentru care nu este necesară finanțarea externă (credite ori emisiuni de capitală)?
 • Va putea societatea să obțină o anumită marjă a profitului menținând constant raportul datorii/ capitaluri proprii și capitalul social la același nivel?
 • Vor putea recupera creditorii la termenul scadent banii investiții/ împrumutați?
 • Care sunt ratele de rotație (și alți indicatori) viitoare ale activelor și datoriilor în noile condiții?

Metodele de planificare

Reprezintă modalități concrete de calculare a indicatorilor.

Metoda de bilanț, este o metodă de planificare financiară a indicatorilor și constă în faptul că pe calea alcătuirii balanței se realizează o coordonare a resurselor financiare disponibile cu necesitățile reale pentru ele.

Metoda de bilanț se aplică în primul rând la planificarea repartizării venitului și a altor resurse financiare, planificarea necesităților resurselor intrate în fondurile financiare- fondul de acumulare, fondul de consum s.a.

De exemplu, coordonarea de bilanț a fondurilor financiare are forma:

Si + I = C + Sf, (1)

Si – soldul resurselor fondului la începutul perioadei planificate

I – intrările de resurse în fond

C – consumul de resurse ale fondului

Sf – soldul resurselor la finele perioadei planificate.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli

Bugetul de venituri și cheltuieli este programul financiar al întreprinderii cu ajutorul căruia se prevăd veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale activității acestuia, fondurile proprii și cele împrumutate, relațiile cu agenții economici, cu salariații, vărsămintele la buget, etc.

Totul se reduce la doi parametri simpli care, în traducere liberă, se rezumă la:

 • cât vindeți
 • cât cheltuiți

Pentru fundamentarea bugetului de cheltuieli ale firmei trebuie să se anticipeze costul resurselor necesare pentru desfășurarea activității companiei în scopul obținerii de venituri și profit.

Bugetul de venituri și cheltuieli este un instrument managerial care asigură, în expresie financiară, dimensionarea obiectivelor firmei, a cheltuielilor, veniturilor  și rezultatelor, precum  și evaluarea eficienței economice a firmei.

Venituri

 • venituri din vânzarea de produse finite
 • venituri din vânzarea de materii prime
 • venituri din prestarea de servicii

Cheltuieli

 • cheltuieli de personal
 • cheltuieli de formare profesională
 • cheltuieli cu organizarea de evenimente (cursuri, târguri, expoziții)
 • cheltuieli de întreținere și reparații
 • cheltuieli cu chirii
 • cheltuieli cu asigurări
 • cheltuieli de reclamă și publicitate
 • cheltuieli de transport
 • cheltuieli de deplasare
 • cheltuieli cu serviciile bancare
 • cheltuieli cu serviciile executate de terți
 • cheltuieli cu materiile prime
 • cheltuieli administrative
 • cheltuieli cu materiale consumabile
 • cheltuieli cu energie și apa
 • cheltuieli de leasing
 • cheltuieli cu comisioane și onorarii

(Această listă poate continuă în funcție de cheltuielile pe care le faceți, fie și sporadic).

În elaborarea bugetului de venituri  și cheltuieli  și în fundamentarea principalilor indicatori de buget se vor avea în vedere următoarele repere orientative:

punerea în practică a activităților din planul de afaceri
realizarea obiectivelor asumate de firmă

Fluxul de numerar (Cash Flow)

Cash definește capacitatea de autofinanțare, iar flow definește fluxul net al lichidității disponibile la sfârșitul perioadei adică a încasărilor și plăților.

Componentele cash flow
 • Activitatea investițională, privește intenția societății de a face investiții noi, achiziționând bunuri și echipamente, realizând construcții, plătind pentru soluții software, etc.
 • Activitatea financiară, se referă la procurarea resurselor de bani necesare realizării investițiilor: împrumuturi de la asociați, credite bancare, surse proprii, sau fonduri nerambursabile.
 • Activitatea de exploatare (operaționala) desfășurată de către societate în paralel cu realizarea investiției.

Aceste 3 componente/ părți sunt conectate, rezultatul uneia dintre ele având un impact asupra disponibilului de numerar al societății.

Unul dintre obiectivele principale în orice fel de business este menținerea unui flux de numerar pozitiv.

Acesta e în esență un statut în care încasările de numerar depășesc plătile de numerar în mod constant, pe parcursul unei anumite perioade.

De multe ori, monitorizarea fluxului financiar poate ajuta la identificarea posibilelor probleme care amenință transformarea fluxului de numerar pozitiv înrtr-unul negativ, înainte ca aceasta să aibă loc efectiv.

Un flux de numerar poate fi pozitiv sau negativ.

Cel pozitiv apare atunci când încasările de numerar sunt superioare plăților efectuate de către firmă, cu alte cuvinte cash flow-ul pozitiv înseamnă profit.

Vorbim de cash flow negativ atunci când firma cheltuiește mai mult decât produce ceea ce înseamnă pierdere.

De ce să folosim cash flow-ul și ce avantaje are acesta?

În primul rând ne oferă o imagine financiară precisă în orice moment și astfel putem gestiona corect bugetul și analiza intrările și ieșirile de bani din firmă. Acesta va ajuta astfel și în planificarea activităților viitoare ale firmei.

Cash Flow-ul se realizează după ce se estimează bugetul anual al firmei.

10.2. Bilanțul Previzionat

Activitatea de planificare financiară se sintetizează și finalizează prin elaborarea bugetului previzional de venituri și cheltuieli. Prin caracterul sau sintetic și prin valoarea informațiilor pe care le oferă bugetul previzional este un instrument de bază în managementul strategic al firmei.

Principalele etape ce trebuie parcurse pentru elaborarea bugetului previzional sunt:

 • previziunea vânzărilor și a veniturilor pe total an și pe trimestre
 • previziunea cheltuielilor totale și pe trimestre necesare, realizării vânzărilor previzionale și eventualelor creșteri de stocuri
 • previzionarea profitului și a impozitului pe profit
 • repartizarea previzională a profitului
 • elaborarea bugetului activității generale și a bugetelor speciale

Elaborarea acestui buget este necesară din mai multe motive:

 • indicatorii înscriși în acest buget au o probabilitate mai mare de realizare, nefiind influențați de factorii sezonieri a căror acțiune într-un sens sau altul se compensează la nivel de an;
 • oferă o imagine sintetică a activității întreprinderii pe întregul exercițiu economico-financiar și permite analize comparative cu exercițiile anterioare;
 • este relativ ușor de elaborat întrucât reprezintă o sinteză a previziunilor anterioare.

Acest buget se elaborează în doua etape:

 • prima etapa constă în previziunea tuturor veniturilor și cheltuielilor anuale ale societății comerciale;
 • în etapa a doua se determină profitul brut, impozitul pe profit, profitul net și se repartizează profitul.

Un bilanțul previzionat se arată mai degrabă cum vor fi lucrurile în anumite condiții date, decât cum sunt de fapt.

Bilanțul previzional prezintă imaginea întreprinderii la sfârșitul anului, în condițiile realizării previziunilor.

Indicatori financiari

Indicatorii financiari sunt deosebit de importanți pentru un potențial investitor.

Principalii indicatori economico-financiari sunt:

Indicatori de lichiditate

Indicatorii de lichiditate măsoară capacitatea societăților de a-și onora obligațiile pe termen scurt, pentru realizarea calculelor fiind utilizate activele circulante (cele mai lichide) și datoriile cu o scadență mai mică de un an. Datele necesare se regăsesc în bilanțul contabil.

 • Lichiditatea generală / curentă (Current Ratio) = Active circulante/ Datorii curente (<1 an)
 • Lichiditatea imediată  (Indicatorul test acid: Quick Ratio) = (Active circulante Stocuri)/ Datorii curente (<1 an)
 • Rata capacității de plată (Cash Ratio) = Casa și conturi la bănci + Investiții pe termen scurt/ Datorii curente
 • Acoperirea cheltuielilor zilnice = (Cash + Investiții pe termen scurt + Creanțe)/ Cheltuieli medii zilnice
 • Ciclul de conversie a numerarului = Durata de rotație a stocurilor (DIO) + Durata de rotație a debitelor – clienți (DSO) –
 • Durata de rotație a creditelor – furnizor (DPO)
Indicatori de risc/ datorii
 • Indicatorul gradului de îndatorare = Capital împrumutat/ Capital propriu sau Capital împrumutat/ Capital angajat Capital împrumutat = Credite peste 1 an Capital angajat = Capital propriu + Capital împrumutat
 • Gradul de acoperire al dobânzilor = Profit înainte de plata dobânzilor și a impozitului pe profit (EBIT) / Cheltuieli cu dobânda
 • Rata de îndatorare globală = Datorii totale/ Active totale
 • Levierul = Datorii totale/ Active totale
 • Rata solvabilității generale = Active totale/ Datorii curente
Indicatori de profitabilitate

Oferă informații despre eficiența cu care o societate își utilizează resursele pentru a genera profit. Obținerea de profit pe termen lung este vitală atât pentru supraviețuirea companiei, cât și pentru beneficiile aduse acționarilor sau asociaților.

 • Rentabilitatea capitalului angajat = Profit înaintea plății dobânzii și a impozitului pe profit (EBIT)/ Capital angajat
 • Marja profitului operațional = Profit operațional (EBIT)/ Cifra de afaceri*100
 • Marja brută din vânzări = Profit brut din vânzări/ Cifra de afaceri*100
 • Marja netă din vânzări = Profit net/ Cifra de afaceri*100
 • Rata de impozitare efectivă = Cheltuieli cu impozitul/ Profit brut (EBT)*100
 • Rentabilitatea economică = Profit net/ Active totale*100
 • Rentabilitatea financiară = Profit net/Capital propriu*100
 • Rata rentabilității resurselor consumate = Profit net/ Cheltuieli totale
Indicatori ai politicii de dividend
 • Randamentul dividendului (Dividend Yield: DIVY) = Dividend pe acțiune (DPS)/ Preț pe acțiune
 • Rata de alocare a dividendelor (Payout Ratio) = Dividende pe acțiune (DPS)/ Profit pe acțiune (EPS)
Alți indicatori
 • Rata autonomiei financiare = Capital propriu/ Capital permanent
 • Rata de finanțare a stocurilor = Fond de rulment/ Stocuri sau (Capital permanent-Active imobilizate) / Stocuri
 • Rata capitalului propriu față de activele imobilizate = Capital propriu/ Active imobilizate

Utilitatea acestor indicatori economico-financiari constă atât în evidențierea unui trend, cât mai ales în posibilitatea ca societatea analizată să poată fi comparată cu alte companii active în același sector.