Teme Orizontale și Secundare POCU 2014-2020

6.1. Nediscriminarea

Combaterea discriminării pe criterii de origine rasială sau etnică, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală și a dificultăților de acces de orice tip și asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Pentru promovarea egalității de gen, acțiunile specifice vor include intervenții care vizează îmbunătățirea inserției sociale și profesionale atât a femeilor, cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie romă, cât și a bărbaților care vor contribui în mod direct la promovarea egalității de gen.
Acțiunile vizate acordă o atenție deosebită măsurilor de acompaniere, astfel încât să faciliteze integrarea socio-economică, intervențiile fiind orientate către creșterea ocupării, promovarea incluziunii sociale și îmbunătățirea nivelului de educație și competențe și au în vedere minimizarea efectelor negative ale factorilor externi, care duc la persistența inegalităților și reduc impactul sprijinului direct.

Acțiunile specifice în planificarea acțiunilor și managementul firmei/ resurselor umane în firmă, se vor referi la:

 • accesul egal pentru femei și bărbați pe piața muncii;
 • proces de recrutare și selecție personal transparent și nedisciminatoriu;
 • pentru muncă egală, remunerație egală pentru femei și bărbați;
 • asigurarea unui mediu de lucru prietenos pentru mame, inclusiv prin adoptarea de către angajatori a programelor de lucru flexible;
 • sprijinirea independenței economice a femeilor;
 • sprijinirea utilizării de către bărbați a beneficiilor sociale legate de concediul de îngrijire a copiilor.

6.2 Rolul și utilizarea TIC (tehnologia informației și a comunicațiilor) în activitatea întreprinderilor

Infrastructura TIC de bază, cum ar fi reţelele simple de calculatoare și accesul la Internet, a devenit o comoditate pentru majoritatea întreprinderilor din toate sectoarele.

Aceste tehnologii au devenit atât de uzuale încât ele sunt acum esenţiale în afaceri. În schimb, infrastructurile și serviciile avansate de informaţii au un rol critic în economia de mâine, mult mai important decât cel al sistemelor și al tehnologiei în sine deoarece acestea permit și declanşează noi căi de administrare a relaţiilor de afaceri și noi modele pentru afaceri în economia digitală în dezvoltare.

Exemple de funcțiuni TIC:

 • deţinerea unei infrastructurii TIC (servere, calculatoare / laptopuri, imprimante, reţele)
 • programe suport pentru software de birou (de ex. procesoare de text, foi de calcul)
 • dezvoltarea de software/ sisteme de management de afaceri (ex. ERP Enterprise Resource planning folosit pentru agestiona partajarea de informaţii între diferite departamente funcţionale, cum ar fi contabilitate, planificare, producție, marketing; Aplicaţii software CRM pentru gestionarea informaţiei despre clienţi; gestionarea informaţiilor privind Resurse umane (HR), baze de date
 • suport pentru sisteme/software de managementul afacerilor (de ex. de tip ERP, CRM, HR, baze de date)
 • dezvoltarea de soluţii web (de ex. website – uri, soluţii e-commerce)
 • suport pentru soluţii web (de ex. website – uri, soluţii e-commerce)
 • securitatea și protecţia datelor (de ex. teste de securitate, software de securitate)

6.3. Inovare socială

Definim inovațiile sociale ca noi abordări pentru a răspunde nevoilor sociale. Ele sunt sociale în mijloacele lor și în scopurile lor. Ele se angajează și mobilizează beneficiarii și contribuie la transformarea relațiilor sociale prin îmbunătățirea accesului beneficiarilor la putere și resurse. O inovație socială poate fi caracterizată în următorii termini:

 • noutate
 • respectă o nevoie social
 • aplicabilitate practică
 • angajează și mobilizează beneficiarii
 • transformarea relațiilor sociale

Noutate, o inovație socială este nouă în contextul în care apare. Este posibil să nu fie complet nouă, dar trebuie să fie nouă pentru cei implicați în implementarea sa.
Respectă o nevoie socială, inovațiile sociale sunt create cu intenția de a aborda o nevoie socială într-un mod pozitiv sau benefic. Inovațiile sociale pot juca, de asemenea, un rol în articularea sau modelarea nevoilor sociale; ele pot contribui la legitimizarea noilor nevoi sociale și a celor emergente sau a celor care până acum au fost nerecunoscute. Deoarece inovațiile sociale sunt preocupate de satisfacerea nevoilor sociale specifice, inovațiile sociale sunt distincte de inovațiile care au un impact social.

Aplicabilitatea practică, ca și inovații, în general, inovațiile sociale sunt idei care au fost puse în practică. În acest fel, inovațiile sociale sunt distincte de invențiile sociale (idei noi care nu au fost implementate).

Angajează și mobilizează beneficiarii, beneficiarii sunt implicați în dezvoltarea inovației sociale sau în guvernanța acesteia. Acest lucru este realizat fie direct, fie prin intermediari sau alți actori care au contact direct cu beneficiarii. Ar putea avea loc și prin actori care sprijină direct beneficiarii sau au cunoștințe legitime cu privire la nevoile lor. Acest angajament contribuie adesea la asigurarea faptului că inovarea socială servește unor scopuri legitime și implică membrii grupului țintă în a-și aborda și deține propriile probleme. Acest lucru poate, la rândul său, să conducă la soluții mai bune și mai inovatoare, precum și să-și sporească gradul de conștientizare, competențe și chiar demnitatea și stima de sine.

Transformarea relațiilor sociale, inovațiile sociale urmăresc să transforme relațiile sociale prin îmbunătățirea accesului la putere și resurse ale grupurilor țintă specifice. Astfel, inovațiile sociale pot împuternici grupurile țintă specifice și pot provoca distribuția inegală sau nedreaptă a puterii și resurselor în întreaga societate. În acest fel, inovațiile sociale contribuie la discursuri despre binele public și despre societatea justă.