Achiziții februarie 2021

Pentru implementarea proiectului Acces la formare și carieră, Contract POCU/ 726/6/12/133979, SC Rogepa SRL achiziționează, prin cumpărare directă, produse și servicii necesare pentru derularea activităților, conform listei de achiziții atașate.

Limba de redactare a ofertei și a documentelor anexate este limba română. Ofertele redactate în altă limbă sunt acceptate cu o traducere realizată de un traducător autorizat.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, cu precizarea valorii TVA, defalcată pe categorii de servicii/produse ofertate.

Prețul prezentat în Oferta financiară este ferm și va include toate costurile legate de îndeplinirea cerințelor contractului.

Ofertantul trebuie să mențină oferta valabilă pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 28 februarie 2021, ora 12.00.

Dacă sunteți interesați, așteptăm ofertele dumneavoastră la adresa: Cluj-Napoca, Bd. N. Titulescu, nr. 4, cam. 54 sau pe email: mail@rogepa.org.

Informații suplimentare pe e-mail: mail@rogepa.org